Contact Us

Convenor

Organizing Secretary

Dr. Varsha Goyal    Dr. Pragya Sinha 
  +91 9783307344 +91 9783307170  
varsha.goyal@iisuniv.ac.in pragya.sinha@iisuniv.ac.in